banner
擴展區上方背景圖片
回到首頁
聯絡我們
交通位置
招生資訊
學校資訊
行政單位
教學單位
專案網站
學生專區
教師專區
活動相片
  目前頁面:行政單位>>>圖書館>>>社區悅讀室館藏 Click rate:1
SanfongWeb 無障礙網站自助系統

 

                                                  社區悅讀室

悅讀室

                                                       

  

       J 借閱規定

       J 開放時間

       J   藏書類別

                  F總  類【0】
                  F哲學類 【1】
                  F宗教類 【2】
                  F自然科學【3】
                  F應用科學【4】
                  F社會科學【5】 
                  F
中國史地【6】
                  F世界史地【7】
                  F語文類 【8】
                  F美  術【9】

 

 

                                         回圖書館      回首頁

 
小港高中Demo站                                                                                        812 高雄市小港區學府路117號
                                                                                        No.117, Siyuefu Rd. Siaogang District, Kaohsiung City 812, Taiwan (R.O.C.)
                                                                                        07-8062627-9(三線),07-8016916(轉各分機) Best Resolution: 1024 X 768