banner
擴展區上方背景圖片
回到首頁
聯絡我們
交通位置
招生資訊
學校資訊
行政單位
教學單位
專案網站
學生專區
教師專區
活動相片
  目前頁面:行政單位>>>教務處>>>04-教學組>>>各科教學計畫>>>101學年度下學期 Click rate:1
SanfongWeb 無障礙網站自助系統

101學年度下學期各科課程計畫

 國文 高一  高二  高三     
 英文 高一 高二  高三     
 數學 高一  高二(社) (全)  高二(自) (全)  高三(社)  高三(自) 
 物理 高一  高二 (自 )(社) 高三     
 化學

高一 

高二  高三   高二(社)  
 生物 高一 高二(三) 高三  高二(一.二類)  
 地球科學 高一  高二 高三    
 地理 高一  高二  高三     
 歷史 高一  高二  高三     
 公民與社會 高一 高二  高三    
 電腦 高一 高二  高三    
 音樂 高一  高二 高三    
 體育 高一  高二  高三    
 家政 高一  高二  高三     
 生活科技 高一  高二  高三     
 國防通識 高一  高二  高三     
 健康與護理 高一  高二  高三     
 藝術生活 高一  高二  高三     
 生涯規劃 高一  高二  高三     
 生命教育 高一  高二  高三     
 美術 高一  高二  高三     
 

小港高中Demo站                                                                                        812 高雄市小港區學府路117號
                                                                                        No.117, Siyuefu Rd. Siaogang District, Kaohsiung City 812, Taiwan (R.O.C.)
                                                                                        07-8062627-9(三線),07-8016916(轉各分機) Best Resolution: 1024 X 768