banner
擴展區上方背景圖片
回到首頁
聯絡我們
交通位置
招生資訊
學校資訊
行政單位
教學單位
專案網站
學生專區
教師專區
活動相片
  目前頁面:招生資訊>>>交通位置 Click rate:1
SanfongWeb 無障礙網站自助系統
 0416-a7

0407-b1|0407-b2|0407-b3|0407-b4|0407-b5|0407-b6|0407-b7|0407-b8|0407-b9|0407-b10

小港高中地理位置圖

R3捷運站出入口位置示意圖

捷運R3站1.4出入口:
漢民路段----
高雄市公車:202, 69, 66, 62, 71, 61 
 
捷運R3站2,3出入口:
漢民路段----
高雄市公車:202, 69, 66, 62, 71, 61 
 
學府路段----
高雄市公車:62
小港高中Demo站                                                                                        812 高雄市小港區學府路117號
                                                                                        No.117, Siyuefu Rd. Siaogang District, Kaohsiung City 812, Taiwan (R.O.C.)
                                                                                        07-8062627-9(三線),07-8016916(轉各分機) Best Resolution: 1024 X 768